Vedtekter

§ 1 SAMMENSLUTNING OG FORETAKSNAVN

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Kilebygda Montessoriskole, opprinnelig stiftet som Melum Montessoriskole SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelse.

§ 2 FORRETNINGSSTED

Forretningskontoret er i Skien kommune.

§ 3       VIRKSOMHET

Foretaket har til hensikten å etablere, eie og drive friskole i Skien kommune. Foretaket eier, forvalter og driver de lokaler og uteanlegg som selskapet måtte eie til drift av skolen. Foretaket skal sørge for at skolen drives etter Læreplan for Montessoriskolen og i tråd med friskolelova og opplæringslova. Skolen blir driftet etter de retningslinjer som er vedtatt av årsmøtet for Kilebygda Montessoriskole, i tillegg til de krav som gjelder tildeling av statstilskudd.

Skolen er en frittstående institusjon som ikke er tilsluttet noe politisk parti, livssyn eller trossamfunn.

§ 4       ORGANISASJON

Kilebygda Montessoriskole SA er et samvirkeforetak med åpent medlemskap. Selskapet driver etter selvkostprinsippet. For selskapets forpliktelser hefter medlemmene bare med sitt andelsinnskudd. Kapital og medlemstall er vekslende. Selskapet kan være medlem av de lag/foreninger og medlemsorganisasjoner styret finner hensiktsmessig.

§ 5       MÅLFORM

Skolen skal ha bokmål som målform.

§ 6       REGNSKAPSÅRET

Regnskapsåret går fra 1.1 – 31.12

§ 7       ANDELSINNSKUDD OG MEDLEMSKONTINGENT

Alle interesserte (privatpersoner, lag/foreninger, juridiske personer) kan bli medlemmer av Kilebygda Montessoriskole SA ved å kjøpe andel i selskapet, pålydende KR. 500,-. Lag/foreninger og juridiske personer må representeres av en myndig person. Andelsinnskudd skal ikke forrentes eller indeksreguleres. Overskuddet skal føres inn i skolens budsjett.  Man kan kjøpe flere andeler dersom det er ønskelig, men man har allikevel kun én stemme på årsmøtet. Det føres protokoll over medlemmenes andeler.

Andelene er knyttet til medlemmet og kan ikke overdrages eller selges til andre. Dersom en andelshaver dør tilfaller andelen Kilebygda Montessoriskole SA. Det samme gjelder for andeler til juridiske personer eller lag/foreninger som avvikles.

Ved utmelding har medlemmene krav på å få utbetalt sin andel, dog uten renter og indeksregulering. Utbetaling skjer èn gang i året, 30. januar, eller nærmeste virkedag etter denne dato. Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gjøre dette skriftlig senest 3 uker før, samme år, eller nærmeste virkedag etter denne dato.

§ 8       ANVENDELSE AV ÅRSOVERSKUDD

Alt statstilskudd skal benyttes til å gi opplæring, jf. friskolelova. Dersom det vil bli et årsoverskudd når regnskapet foreligger vil dette bli anvendt etter økonomiforskriftene til friskolelova kapittel 4 og 5. Dersom det foreligger årsoverskudd gitt som frie midler, gaver fra lag/foreninger, privatpersoner eller bedrifter, vil beslutning om anvendelse av dette årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:

 1. Godskriving av foretakets egenkapital
 2. Etterbetaling (jf. samvirkelova § 27)
 3. Avsetning til etterbetalingsfond (jf. samvirkelova § 28)
 4. Avsetning til medlemskapitalkonti (jf. samvirkelova § 29)
 5. Forrentning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti (jf. samvirkelova § 30)

§ 9       ANDRE INNTEKTER

Driften er hovedsakelig basert på tilskudd fra staten. Selskapet står fritt til å skaffe midler til drift av skolen fra interesserte lag og personer. Selskapet kan vedta foreldrebetaling for barna i friskolelova, men det må gjøres kjent for foreldrene senest 30. april før det følgende skoleåret.

§ 10     ÅRSMØTET

Årsmøtet er Kilebygda Montessoriskole SA sitt høyeste organ, og skal holdes en gang i året innen utgangen av april måned. Styret kaller inn til årsmøtet minst en måned i forveien. Innkallelse skjer enten ved annonse i lokalpresse eller ved brev til andelshaverne.

Saksliste, årsmelding og regnskap kan hentes i Kilebygda Montessoriskole SA sine lokaler.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret, ved leder, i hende senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for andelshaverne senest en uke før årsmøtet.

§ 11     OPPGAVER TIL ÅRSMØTET

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne innkalling og saksliste.
 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.
 3. Valg av 2 årsmøtedeltagere til å underskrive årsprotokollen.
 4. Behandle årsmeldingen.
 5. Behandle revidert regnskap.
 6. Revisors merknader.
 7. Behandle budsjett for kommende år.
 8. Valg av styrets og skolestyrets leder.
 9. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret og skolestyre.
 10. Valg av valgkomité som består av tre medlemmer.
 11. Godkjenning av revisor.
 12. Andre saker som er meldt til styret.
 13. Saker til orientering.

Valg og avstemninger blir avgjort ved alminnelig flertall. Alle som har andeler og er over 18 år, kan stemme.

Valg og avstemming foregår ved håndsopprekking, dersom ikke skriftlig avstemming kreves av minst 1/3 av de fremmøtte. Valg av representanter til styrene og til valgkomiteen foregår skriftlig.

Det skal føres protokoll over årsmøtes forhandlinger. Denne skal refereres og underskrives av de valgte representanter.

§ 12     EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret gjør vedtak om det, eller når minst 2/3 av medlemmene krever det. Det skal innkalles på samme måte som for vanlig årsmøte, med minst 7 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og foreta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallelsen. Reglene forøvrig er som for ordinært årsmøte.

§ 13     STYRET OG DAGLIG LEDER

Kilebygda Montessoriskole SA skal ha ett styre med leder og fire styremedlemmer og minst to varamedlemmer. I tillegg skal det være en valgkomité på tre medlemmer. Styret og styrets medlemmer velges på årsmøte av andelshaverne, dog ikke første året. Det første året drives Kilebygda Montessoriskole SA med et interimsstyre.

Leder velges for 1 år av gangen.

4 styremedlemmer velges for 2 år av gangen (første gang velges 1 av styremedlemmene for 1 år).

2 varamedlemmer velges for ett år av gangen.

Revisor godkjennes for ett år av gangen.

Medlemmene i valgkomiteen velges for tre år av gangen, men med utskifting av et medlem hvert år. (første gang velges 1 for 1 år, 1 for 2 år og 1 for 3 år) Medlemmet med lengst ansiennitet er leder.

Inntil to medlemmer av styret og to varamedlemmer til styret kan velges utenom andelseierne i selskapet. I valgkomiteen kan ett medlem velges utenom andelseierne i selskapet.

§ 14     STYRET

Foretaket blir ledet av styret som er det høyeste organet i laget mellom årsmøtene. Dette består av leder, fire faste medlemmer og minst to varamedlemmer. Styret forplikter foretaket utad ved underskrift av leder og ett styremedlem i fellesskap. Daglig leder gis prokura.

Det føres protokoll over styrets saksbehandling og vedtak. Det skal holdes minimum 4 møter i året.

Styret har ansvar for:

 1. Å konstituere seg selv med valg av nestleder og sekretær.
 2. Regnskap
 3. Å sette opp budsjett for driften av skolen.
 4. Å iverksette vedtak gjort på årsmøtet.
 5. Å sørge for at skolen drives i samsvar med formål, og gjeldende lover og forskrifter, deriblant friskolelova § 5-2.
 6. Å sørge for løpende ajourhold av lister over medlemmer, andelshavere spesifisert med innbetalt beløp og stemmeberettigede.
 7. Hvert år etter årsmøtet å sørge for at eventuelle endringer i styresammensetningen mm. blir meldt til Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Styret skal avholde møte når lederen avgjør det eller et flertall av styremedlemmene krever det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styremedlemmene er til stede. Vedtak skal fattes med flertall av de angitte stemmene. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.

Styret ansetter skolens personale i samråd med rektor.

§ 15     VEDTEKTSENDRINGER

Endringer i disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha blitt ført opp på sakslisten. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene for å gjøre slike endringer.

§ 16     ANDRE FORHOLD

Forhold som ikke er nevnt spesielt i vedtektene, reguleres av friskolelova og andre til enhver tid gjeldende lover og forskrifter på det aktuelle området.

§ 17     OPPLØSNING

Oppløsing av foretaket må først behandles på vanlig årsmøte, eller på ekstra ordinært årsmøte. Oppløsning kan skje dersom skolens ledelse, de ansattes organer og foreldrene ikke finner det mulig eller forsvarlig å fortsette virksomheten. Hvis oppløsning blir vedtatt med minst 3/4 flertall, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal kunne gjennomføres, må vedtaket også fattes med 3/4 flertall på det ekstraordinære årsmøtet. Forslag om oppløsning skal fremgå av innkallelsen.

Grunner for oppløsning nevnes:

 • Manglende elevsøkergrunnlag
 • At de prinsipielle forutsetninger under § 3 i vesentlig grad faller bort.

Ved oppløsning av selskapet vil utbetalt statsstøtte som ikke er benyttet bli tilbakebetalt, jf friskolelova § 7-2. I henhold til økonomiforskriften § 6 andre ledd vil for mye utbetalt statstilskudd bli tilbakebetalt Utdanningsdirektoratet. Økonomiforskriftens § 11 andre ledd om tilbakeføring av fondsmidler vil bli fulgt.  Andelshavere vil få tilbakebetalt sine andeler. Eventuelle verdier, utenom ubenyttet statsstøtte, i foretaket etter oppløsning, skal overføres til ett eller flere ideelle lag i selskapets virkeområde/nærmiljø, slik årsmøtet vedtar det.