Vedtekter

Vedtekter for Kilebygda Montessoriforening

Endret 12.04.2012

 

§1 Navn

Foreningens navn er Kilebygda Montessoriforening. Heretter kalt Foreningen.

 

Foreningens sete er i Skien kommune.

 

§2 Plassering og formål

Foreningens formål er å legge til rette og bidra for etablering og støtte til drift av en skole i Kilebygda, basert på Montessoripedagogikk. Foreningen har ikke erverv som formål og skal ikke drive med økonomisk aktivitet utover innsamlinger, lotteri og basar.

 

§3 Medlemskap

Alle interesserte kan bli medlem av Foreningen. Medlemskapet opprettholdes ved innbetaling av en årlig kontingent. Denne fastsettes av årsmøtet. Ved stiftelsen av foreningen vedtar stifterne at kontingenten skal være 100 kr inntil den blir behandlet på første ordinære årsmøte.

 

§4 Årsmøte

Årsmøtet er foreningens øverste organ.

 

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.

 

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Innkalling til årsmøte skal være sendt senest tre uker før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles, og sendes ut av styrets leder. Saksliste, årsmelding, regnskap og eventuelt andre dokumenter til årsmøtet, kan hentes i Kilebygda Montessoriforenings lokaler eller på foreningens hjemmeside.

 

Forslag fra medlemmer må, for å komme med til behandling på årsmøtet, være meldt skriftlig til styret senest 2 uker før årsmøtet. Forslag som fremmes senere enn dette, kan ikke behandles med mindre samtlige medlemmer på årsmøtet samtykker.

 

Valg og avstemninger blir gjort ved alminnelig flertall. Alle medlemmer som har betalt kontingent for siste år, har stemmerett.

 

Forslag til vedtektsendringer må, for å kunne behandles av årsmøtet, være nevnt i innkallingen. Til vedtektsendringer kreves minst ¾ flertall av fremmøtte medlemmer på årsmøtet.

 

§5 Årsmøte kart

På det ordinære årsmøtet skal det behandles:

1. Opptelling av stemmeberettigede og fullmakter

2. Valg av møteleder og referent

3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Godkjenning av innkalling

5. Godkjenning av styrets årsberetning

6. Godkjenning av årsregnskap

7. Fastsettelse av kontingent for kommende år

8. Fastsettelse av budsjett

9. Valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomite og to revisorer.

10. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekt hører inn under årsmøtet herunder innkomne forslag.

 

§6 Styret

 

Foreningen ledes av et styre som skal bestå av styreleder, 4 – 6 medlemmer og et varamedlem, som alle velges av årsmøtet.

Styreleder er på valg hvert år, og velges først og særskilt. Styrets medlemmer velges for to år av gangen, hvorav halve styret er på valg det enkelte år. Ved oppstart velges halvparten av styremedlemmene for kun et år. Varamedlem velges for et år av gangen.

Begge kjønn skal være representert i styret.

Styret konstituerer seg selv ved å velge nestleder, sekretær og kasserer.

 

Styret er foreningens øverste organ mellom årsmøtene. Styret skal lede foreningen i overensstemmende med lover, foreningens vedtekter og beslutninger fattet av årsmøtet.

Styret treffer vedtak i alle saker som faller innenfor foreningens formål og som etter vedtektene eller særskilte vedtak ikke skal besluttes av årsmøtet.

Styret skal hvert år utarbeide årsberetning og regnskap, samt arbeidsplaner og budsjett som skal behandles av årsmøtet.

 

Styret holder møter når lederen finner det nødvendig eller halvparten av styremedlemmene krever det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styremedlemmene er til stede. For gyldig vedtak må minst halvparten av tilstedeværende styremedlemmer ha stemt for. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

 

§ 7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det nødvendig. Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når revisor skriftlig krever det for å behandle et bestemt angitt emne. Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte, dersom minst 1/3 av medlemmene krever det. Styret skal da sørge for at ekstraordinært årsmøte holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt.

 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal være sendt senest en uke før møtet skal holdes. På ekstraordinært årsmøte kan kun de sakene som er nevnt i innkallingen behandles, med mindre samtlige fremmøtte medlemmer gir sitt samtykke til noe annet.

 

§ 8 Oppløsning                                                             

Oppløsning kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

 

Foreningens midler kan bare tildeles ideelle formål.  Innkallingen skal inneholde styrets forslag til anvendelse av foreningens midler, etter at gjeld er betalt, og hvilke ulike lag og foreninger dette skal fordeles på.

Leave a Reply