Elevenes skolemiljø

Elevene har rett til et trygt og godt skolemiljø (opplæringsloven § 9 a).

Skolen jobber systematisk med skolemiljøet, og elevundersøkelsen viser også at det ikke er mobbing blant elevene.

Elevundersøkelsen avholdes for elevene i gruppa for 5.-7. trinn i desember. Samtidig avholdes også foreldreundersøkelsen for alle foreldrene. Resultatene blir drøftet i personalgruppa, blant elevene og i FAU. Personalet og elevene utarbeider tiltak. Resultater, tiltak og evalueringer blir presentert og drøftet i styret, blant personalet, elevene og foreldrene, og presenteres også i den årlige tilstandsrapporten.


Elevrådet: Skolen har elevråd med to representanter fra hver av gruppene. Elevrådet har jevnlige møter, og elevens skolemiljø har høy fokus. At alle får være med i leken, og har det bra på skolen er viktig for elevrådet. De jobber også med å lage regler for ballspill og frilek ute som blir mest rettferdig for alle. 

Sosial trening: Hver uke øver vi på sosiale ferdigheter. Det er viktig for å kunne være en del av gruppa, og respektere andre.

Les mer om elvenes rett til et godt og trygt skolemiljø på Utdanningsdirektoratets sider